หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > จัดประชุมวางแผน “โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน”
จัดประชุมวางแผน “โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน”

admin id
2021-01-20 00:20:03

วันที่ 27/10/2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวางแผน “โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการจัดค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp) เป็นกิจกรรมหลัก

Download