หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

admin id
2021-01-20 00:11:30

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ว่าที่ร้อยตรีศรัทธา สินสาธิตสุกุล สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้
Download