หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

admin id
2021-01-19 23:52:33

ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในวาระการประชุมสภาประจำเดือนธันวาคม ท่าน ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงาน ในงาน 2019  “International Innovation and Invention Competition 2019 (IIIC 2019)” ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณ Taipei Ambassador Hotel ประเทศไต้หวัน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้

นายนเรนทร์สูร พรหมแสง นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal) ผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย (Chow Na Know)

นายสุกิจ จงกาญจนาสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) ผลงาน การออกแบบกลอง Kahong จากเศษวัสดุและดินสอสี (Smart Kahong)Download