หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

admin id
2018-09-06 10:17:25

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ๊งชัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกรรมการ ผศ.อริยา สุอังคะอาทิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ อาจารย์ชยากร เรืองจำรูญ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการในการประเมิน นางสาวณฐอร พุทธวงค์ เลขานุการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชา ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว