หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > สิทธิบัตรผลงานนักศึกษา
สิทธิบัตรผลงานนักศึกษา

admin id
2018-09-06 10:14:00

ยื่นเอกสารจดสิทธิบัตรผลงานนักศึกษาและอาจารย์ จำนวนกว่า 130 ชิ้น จากรายวิชา IDE 3301 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยื่นเอกสารจดสิทธิบัตรผลงานนักศึกษาและอาจารย์ จำนวนกว่า 130 ชิ้น จากรายวิชา IDE 3301 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้รับมอบ ณ อาคารศศิพงษ์ประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ถ่ายภาพ