หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา สู่เอตทัคคะ (SSRU Guru)
โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา สู่เอตทัคคะ (SSRU Guru)

admin id
2018-09-06 10:12:42

โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา สู่เอตทัคคะ (SSRU Guru)


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา
สู่เอตทัคคะ (SSRU Guru) ณ ห้อง 4711 กิจกรรมภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิทยากรศิษย์เก่าของสาขาวิชา 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.จรัญญา พหลเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. อาจารย์สุนิสา อินทรสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3. นางสาวอัฉราภรณ์ ยอดคีรี สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทั้งนี้ในช่วงท้ายกิจกรรม อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาได้มอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 3 ท่าน โดยมี ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับมอบในครั้งนี้ด้วย


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน