หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > "Unlock Design Freedom ID.26" นิทรรศการ รวบรวมผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
"Unlock Design Freedom ID.26" นิทรรศการ รวบรวมผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin id
2018-09-06 10:10:48

"Unlock Design Freedom ID.26"  นิทรรศการ รวบรวมผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วันที่ 21 ก.พ. 61 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแสดงผลงานออกแบบสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ID SSRU EXPO) ซึ่งมี อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานนักศึกษา โดยมี ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้สาธารณชนและบุคคลที่มีความสนใจทางด้านสายอาชีพได้รับรู้ข้อมูลการแสดงผลงานดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชรินทร์ บุญทศ : ภาพข่าว