หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ > ร่วมหารือแนวทางการสร้างห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และระบบอัตโนมัติ ในอนาคต
ร่วมหารือแนวทางการสร้างห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และระบบอัตโนมัติ ในอนาคต

admin id
2021-01-20 00:23:40

27 ตุลาคม 2563 บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี (TDS: Team Dynamic System) นำทีมโดยคุณปวีณา จาดจำรูญ และคุณศิริโรจน์ งามเขียว มาประชุมร่วมกับ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผศ.ดร.สุรพันธ์ุ รัตนาวะดี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ และ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เพื่อร่วมหารือแนวทางการสร้างห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และระบบอัตโนมัติ ในอนาคต ณ ห้อง SB Design คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download