หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐาน ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐาน ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

admin id
2018-09-06 09:53:38

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐาน ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1


วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐาน ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม -
2 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ด้วยการปรับความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอน สามารถเรียนรู้และปรับใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสานสัมพันธ์พี่น้องออกแบบเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างมิตรภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย ผศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชีวิน ชินดิลกวณิช : ภาพ