หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม > สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

admin id
2018-09-06 09:54:31

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 5 กรกฎคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ๊งชัย ประธานกรรมการ

2. ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร กรรมการ

3. อาจารย์เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ กรรมการ

ซึ่ง ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการตรวจเพื่อเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน