ผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับ ราชการทหารกองประจำการ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการประจำสาขาวิชา

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

    1. อาจารย์จีรวุฒิ  ด้วยงอินทร์
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล  จีรศิลป์ 
    3
. รองศาสตราจารย์จง  บุญประชา
    4. อาจารย์ ดร.สุรพันธ์  รัตนาวดี 
    5. อาจารย์ ดร.พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์