อาจารย์

อาจารย์จีรวุฒิ  ด้วงอินทร์

หัวหน้าสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

EDUCATION :
- Ph.D. Candidate
- Master of Art (Ceramic Design) Silpakorn University
- Bachelor  of Art (Ceramic Design) Silpakorn University
03. 2018